Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
KVKK AYDINLATMA METN襤


TS CLUB Ticari Ürünler ve Turizm 襤letmecilii Tic. A.. (`TS CLUB`)

Kiisel Verilerin 襤lenmesine 襤likin Ayd覺nlatma Metni

Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm 襤letmecilii Tic. A.. (`TS CLUB` veya `irket`) olarak; kiisel verilerinizin gizlilii ve güvenlii konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklamaktay覺z. Bu çerçevede üyelerimiz, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müterilerimiz ve i ilikisi içerisinde olduumuz balant覺lar覺m覺z da dahil olmak üzere, TS CLUB ile ilikili tüm ah覺slara ait her türlü kiisel verinin 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu`na (`KVKK`) uygun olarak ilenmesi ve saklanmas覺 önceliklerimizdendir.

TS CLUB olarak KVKK uyar覺nca ta覺d覺覺m覺z `Veri Sorumlusu` s覺fat覺 ve bu sorumluluumuzun bilinci ile kiisel verilerinizin ilenme amaçlar覺, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kiisel veri ileme faaliyetleri, kiisel verilerinizin ilenmesi konusundaki haklar覺n覺z ile bu haklar覺n覺z覺 kullanma yöntemi olan bavuru usul ve esaslar覺 hakk覺nda sizi aa覺daki gibi bilgilendirmek isteriz.

1.Veri Sorumlusu Kimlik ve 襤letiim Bilgileri

 Türkiye`de kurulu ve aa覺da bilgileri verilen Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm 襤letmecilii Tic. A.. taraf覺ndan `Veri Sorumlusu` s覺fat覺yla ilgili veri sahibi kiilere hitaben bu ayd覺nlatma metni düzenlenmitir.

Ünvan: Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm 襤letmecilii Tic. A..

Adres: 1 No.lu Beirli Mahallesi enol Güne Spor Kompleksi MedicalPark Stadyumu TS Club Ortahisar TRABZON

Mersis No : 0859043141800058

Telefon : + 90 462 325 09 67

Faks : + 90 462 325 94 03

KEP Adresi : [email protected]

2. Hangi Kiisel Verilerinizi Topluyoruz?

TS CLUB olarak gerektii hallerde KVKK`ya uygun ekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müterilerimize, üyelerimize, ziyaretçilerimize (irketimize ait internet siteleri, mobil siteler, sosyal medya hesaplar覺 dahil olacak ekilde elektronik ortamdaki tüm platformlar覺m覺z覺 ziyaret eden/etmi olan gerçek kiiler), i ortaklar覺m覺za, i balant覺lar覺m覺za (tedarikçi, alt yüklenici, taeron gibi her türlü i ilikisinde bulunduumuz kurum hissedar, yetkili ve çal覺anlar覺na) ait kiisel verileri toplamaktay覺z.

TS CLUB olarak gerektii durumlarda KVKK`ya uygun olarak ilenmek üzere ilgili veri sahibi kiilere ilikin aa覺daki kiisel verileri ve bu verileri içeren her türlü bilgi ve belgeyi toplayabiliriz:

-Kimlik verileri: Ad覺-soyad覺, TC Kimlik numaras覺, pasaport numaras覺, cinsiyeti gibi kiinin kimliine ilikin veriler

-襤letiim verileri: Telefon numaras覺, adres, e-posta adresi gibi kii ile iletiim kurulmas覺n覺 salayan veriler

-Finansal veriler: Ödeme bilgisi, banka hesap bilgisi, kredi kart覺 bilgisi gibi ilgili kii ile kurmu olduumuz hukuki ilikiye göre toplanabilen veriler

-Görsel-襤itsel veriler: Fotoraf, ses kayd覺 gibi kiisel veriler

-Müterl ilem verileri: Müteri harcama bilgisi, al覺veri/sepet bilgisi, müteri tercih, talimat ve talepleri gibi müterinin gerçekletirmi olduu ilemlere ilikin veriler

-Risk Yönetimi Bilgileri: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi amac覺yla ilenebilen veriler

-襤lem Güvenlii Bilgileri: IP adresi, ifre ve parola ilemleri gibi ilem güvenliine ilikin veriler

-Pazarlama verileri: Pazarlama amac覺yla kullan覺lmak üzere ilenen veriler, hedefleme bilgileri, çerezler ve dier vas覺talar ile otomatik yollar ile toplanan veriler

-Hukuki 襤lem Bilgileri: Adli makamlar ile olan dosya, dava ve yaz覺malarda ilenebilen kiisel veriler ve gerektii durumlarda i balant覺lar覺ndan toplanabilen özlük bilgileri ve mesleki deneyim gibi verilerdir.

3. Kiisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / 襤liyoruz?

Kiisel verilerinizi,

§ irketimize ait Internet ve mobil sitelerimiz, çeitli sosyal medya mecralar覺nda iletilen sosyal medya hesaplar覺m覺z üzerinden,

§ Sat覺, pazarlama ve halkla ilikiler faaliyetleri kapsam覺nda kulland覺覺m覺z e-posta, telefon, k覺sa mesajlar (`SMS`) veya multimedya mesajlar覺 (`MMS`), bas覺l覺 ve elektronik formlar dahil sair iletiim yöntemleri kanal覺yla,

§ 襤letiim ve destek faaliyetleri kapsam覺nda kulland覺覺m覺z e-posta, telefon, k覺sa mesajlar (`SMS`) veya multimedya mesajlar覺 (`MMS`), bas覺l覺 ve elektronik formlar dahil sair iletiim yöntemleri kanal覺yla,

§ Çar覺 merkezi hizmetimiz arac覺l覺覺yla al覺nan kay覺tlar ile;

§ TS CLUB taraf覺ndan gerçekletirilen organizasyonlarda/etkinliklerde faydaland覺覺n覺z bas覺l覺 ve elektronik formlar dahil sair iletiim yöntemleri arac覺l覺覺 ile,

§ Yürüttüümüz i faaliyetleri kapsam覺nda ahs覺n覺zla veya yetkilisi olduunuz firman覺zla imzalad覺覺m覺z Sözlemeler, sunulan ticari teklifler, bas覺l覺 ve elektronik formlar, belgeler, yaz覺malar, taraf覺m覺za yap覺lan bavurular arac覺l覺覺yla,

§ Yapt覺覺m覺z i görümeleri ve etkinlikler kapsam覺nda taraf覺n覺zca verilen kartvizit ve sair belgelerarac覺l覺覺yla,

§ TS CLUB`覺n i balant覺lar覺 veya hizmet/ürün tedarik ettii firmalar gibi üçüncü kiiler kanal覺yla;

sözlü, yaz覺l覺 veya elektronik ortamda olmak kayd覺yla, tamamen veya k覺smen otomatik olan ya da herhangi bir veri kay覺t sisteminin parças覺 olarak otomatik olmayan çeitli yöntemler ile toplamaktay覺z.

Yukar覺daki yöntemler dorultusunda toplad覺覺m覺z kiisel verilerinizi aa覺da belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaç覺na dayanarak ilemekteyiz:

§Aç覺k r覺zan覺z覺n bulunmas覺,

§Türkiye Cumhuriyeti`nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin ilemeyi gerekli k覺lmas覺,

§Fiili imkâns覺zl覺k nedeniyle r覺zan覺z覺 aç覺klayamayacak durumdayken ahs覺n覺z覺n veya bir bakas覺n覺n yaam覺 veya vücut bütünlüünün korunmas覺 için zorunlu olmas覺,

§Taraf覺n覺z veya firman覺zla akdetmi olduumuz sözlemenin ifas覺 için gerekli olmas覺,

§Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amac覺yla kiisel verilerinizin ilenmesinin gerekli olmas覺,

§Kiisel verinizin taraf覺n覺zca aleniletirilmi olmas覺,

§irket olarak yasal veya sözlemesel haklar覺m覺z覺n kullan覺lmas覺 veya korunmas覺 için gerekli olmas覺,

§Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kayd覺yla kiisel verilerinizin ilenmesinin meru menfaatimiz için gerekli olmas覺.

襤lediimiz tüm kiisel verilerinizi, KVKK ve dier mevzuatta zorunlu k覺l覺nan sürelere uygun ekilde ve her halükârda yukar覺daki meru amaçlar ortadan kalkmad覺覺 müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

4. Kiisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ilemekteyiz?

Toplad覺覺m覺z kiisel verilerinizi niteliine göre aa覺daki amaçlarla ilemekteyiz:

(1)TS CLUB taraf覺ndan akdedilen sözlemelerin gereinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin temini, üretimi, sat覺 ve teslimat ilemlerinin gerçekletirilmesi, ürün ve hizmetlerin gelitirilmesi ve bunlardan sizleri faydaland覺rmak için gerekli çal覺ma ve deerlendirmelerin yap覺lmas覺, sat覺 sonras覺 destek hizmetlerinin gerçekletirilmesi;

(2)TS CLUB taraf覺ndan yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekletirilmesi ve buna bal覺 olarak i süreçlerinin yürütülmesi;

(3)Tüketici mevzuat覺ndan kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekletirilmesi ile tüketici bavurular覺n覺n cevaplanmas覺;

(4)Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tan覺t覺m, promosyon, kampanya, teklif, bülten, sponsorluk, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yap覺lmas覺, kurumsal iletiim faaliyetlerinin yürütülmesi,

(5)Pazarlama ve Müteri 襤likileri Yönetimi çal覺malar覺n覺n yürütülmesi;

(6)Kurumsal iletiim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakk覺nda bilgilendirme yap覺lmas覺, pazar arat覺rma çal覺malar覺n覺n yürütülmesi;

(7)Müterilerimizin kullan覺m覺na sunduumuz dijital platformlar覺n iyiletirilmesi ve platform kullan覺c覺lar覺na verimli ve kiiselletirilmi deneyim sunmak amac覺yla kullan覺c覺lar覺n say覺s覺, tipi, ziyaret s覺kl覺覺, davran覺lar覺, corafi konumlar覺 ve benzeri istatistiklerin ç覺kart覺lmas覺, platform kullan覺c覺lar覺n覺n ilgi alan覺 ve ihtiyaçlar覺na göre kiiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulmas覺, bu amaçla çerez kullan覺lmas覺;

(8)襤lgili kiilerden gelen talep, öneri ve ikayetlerin takibi, deerlendirilmesi, ilgili kii memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet deerlendirme çal覺malar覺n覺n uygulanmas覺;

(9)襤 balant覺lar覺, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri i ilikisinde bulunan firmalar ile olan ilikilerin yönetimi, i ve ticari ilikilerin yürütülmesi;

(10)TS CLUB ile i ilikisi içerisinde olan kiilerin hukuki ve ticari güvenliinin temini (irketimiz taraf覺ndan salanan hizmetlere yönelik idari operasyonlar覺n planlanmas覺, i orta覺/müteri/tedarikçi (yetkili veya çal覺anlar覺) deerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.);

(11)襤 sal覺覺 ve güvenlii süreçlerinin planlanmas覺 ve icras覺;

(12)Yasal haklar覺n kullan覺lmas覺, hukuki ilikinin sona ermesinden sonra ilem geçmiine ilikin bilgilerin uyumazl覺k halinde delil olarak kullan覺lmas覺;

(13)Ticari, hukuki ve i stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas覺;

(14)Mali ilere ilikin politikalar覺n覺n yürütülmesi; e -fatura yönetimi;

(15)Bilgi güvenlii süreçlerinin planlanmas覺, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyap覺s覺n覺n yönetimi;

(16)TS CLUB faaliyetleri kapsam覺nda planlama, raporlama, istatistiki çal覺ma ve benzeri incelemelerin yap覺lmas覺 ve/veya

(17)Yurtiçi ilgili mevzuata uyum salanmas覺, kamu kurum ve kurulular覺 taraf覺ndan talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

5. Kiisel Verilerinizi 3.kiilere ve/veya yurtd覺覺na aktar覺yor muyuz?

Toplad覺覺m覺z kiisel verilerinizi yukar覺da yer alan amaçlarla KVKK hükümlerine uygun olmak üzere TS CLUB`覺n ilikili irketleri/kurulular覺na* aktarabiliriz.

Ayr覺ca kiisel verilerinizi, yukar覺da belirttiimiz hukuki sebeplerin varl覺覺 halinde ve belirtilen amaçlar dorultusunda TS CLUB` 覺n yurtiçi ve/veya yurtd覺覺nda bulunan i ortaklar覺na, i balant覺lar覺na, tedarikçilerine, sponsorlar覺na, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek ald覺覺m覺z dan覺manl覺k firmalar覺na, yurt içi ve/veya yurt d覺覺nda depolama, arivleme, ödeme sistemleri, biliim teknolojileri destei (sunucu, bar覺nd覺rma, yaz覺l覺m, bulut biliim vb.) alanlar覺nda destek ald覺覺m覺z hizmet salay覺c覺lar覺na, banka ve finans kurulular覺na, hissedarlar覺m覺za, kanunen yetkili kamu kurumlar覺na ve özel kiilere, KVKK kapsam覺nda düzenlenen hükümlere uygun olmak art覺yla aktarabiliriz.

*TS CLUB ve ilikili irketleri/kurulular覺 aa覺da listelenmitir.

 

-Trabzonspor Kulübü Dernei

oTrabzonspor Futbol 襤letmecilii Tic. A..

oTrabzonspor Sportif Yat覺r覺m ve Futbol 襤letmecilii Tic. A..

oTrabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm 襤letmecilii Tic. A..

o1461 Trabzon Futbol 襤letmecilii Tic. A..

oTrabzonspor Telekomünikasyon Dan覺manl覺k ve Servis Hizmetleri Tic. A..

oBordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A..

 

TS CLUB olarak kiisel verilerinizin güvenli bir ekilde muhafaza edileceini ve hukuka ayk覺r覺 bir ekilde ilenmeyeceini taahhüt etmekteyiz.

 

 

6.Kiisel Veri Sahibinin KVKK Kapsam覺nda Say覺lan Haklar覺 ile Bavuru Usul ve Esaslar覺

 

i.Kiisel Verilerinize 襤likin Haklar覺n覺z

TS CLUB bünyesinde ilenmekte olan verilerinize ilikin olarak aa覺da say覺lan haklar覺n覺z覺n bulunduunu belirtmek isteriz:

(1)Kiisel verilerinizin ilenip ilenmediini örenme,

(2)Kiisel verileriniz ileniyorsa bunlara ilikin bilgi edinme,

(3)Kiisel verilerinizin ilenme amac覺n覺n ne olduu ve kiisel verilerinizin amac覺na uygun olarak kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺n覺 örenme,

(4)Varsa yurtiçinde veya yurtd覺覺nda verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiilerin kimler olduunu ve hangi verilerin aktar覺ld覺覺n覺 örenme,

(5)襤lenen kiisel verilerin eksik veya yanl覺 olmas覺 halinde bunlar覺n düzeltilmesini isteme,

(6)Kiisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu ilemlerin kiisel verilerinizin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,

(7)Kiisel verilerinizin ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas覺 veya kiisel verilerinizin güncelliini kaybetmesi halinde, ilenmi olunan kiisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(8)襤lenen kiisel verilerinizin münhas覺ran otomatik sistemler vas覺tas覺yla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya ç覺kmas覺na itiraz etme,

(9)Kiisel verilerinizin kanuna ayk覺r覺 olarak ilenmesi sebebiyle zarara uraman覺z halinde zarar覺n giderilmesini talep etme haklar覺na sahipsiniz.

 

ii.Bavuru

Yukar覺da yer alan haklar覺n覺za ilikin taleplerinizi, aa覺da yer alan bavuru formunu doldurup yaz覺l覺 olarak veya kay覺tl覺 elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya taraf覺m覺za daha önce bildirdiiniz ve sistemimizde kay覺tl覺 olan elektronik posta adresiniz vas覺tas覺yla irketimize iletebilirsiniz. Bavuru formu için lütfen buraya t覺klay覺n覺z.

TS CLUB olarak taleplerinizi, talebin niteliine göre en k覺sa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçland覺raca覺z. Talebinizin mahiyetine ve bavuru yönteminize göre bavurunun size ait olup olmad覺覺n覺 belirlemek ve böylece haklar覺n覺z覺 koruyabilmek amac覺yla ek dorulamalar (kay覺tl覺 telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama, vb) isteyebiliriz. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet domas覺 hâlinde yaln覺zca Kiisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

TS CLUB`a yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini aç覺klamak suretiyle reddedebilir ve bu cevab覺 yaz覺l覺 olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kiiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, TS CLUB olarak talebin gereini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

iii.ikâyet

TS CLUB`a yöneltmi olduunuz taleplerin irket taraf覺ndan reddedilmesi, irket taraf覺ndan verilen cevaptan memnun kalmaman覺z veya cevap verilmemesi halinde, cevab覺n taraf覺n覺za bildirildii tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kiisel Verileri Koruma Kurulu`na ikâyette bulunabilirsiniz.

 

7. Elektronik Ticari ileti

Trabzonspor Ticari Ürünler ve Tur. 襤l. Tic. A.. 6563 say覺l覺 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk覺nda Kanun kapsam覺nda veri bankas覺nda toplad覺覺m覺z birtak覺m verilerinize, belirli aral覺klarla sms, e posta veya sesli arama eklinde gönderilecek olan dönemsel kampanya çal覺malar覺, müteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanmas覺 ve istenmeyen e-postalar覺n iletilmemesine yönelik müteri s覺n覺fland覺rma çal覺malar覺 için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir ekilde kullanmaktay覺z.   

 

GERİ
ANASAYFA

Ne arıyorsunuz ?

Sizin için tavsiyelerimiz

Sizin için tavsiyelerimiz

| Türk Lirası |