Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
KVKK AYDINLATMA METNİ


TS CLUB Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş. (`TS CLUB`)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş. (`TS CLUB` veya `Şirket`) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği konusuna büyük önem vermekte ve hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede üyelerimiz, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere, TS CLUB ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na (`KVKK`) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

TS CLUB olarak KVKK uyarınca taşıdığımız `Veri Sorumlusu` sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

1.Veri Sorumlusu Kimlik ve İletişim Bilgileri

 Türkiye`de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş. tarafından `Veri Sorumlusu` sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben bu aydınlatma metni düzenlenmiştir.

Ünvan: Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş.

Adres: 1 No.lu Beşirli Mahallesi Şenol Güneş Spor Kompleksi MedicalPark Stadyumu TS Club Ortahisar TRABZON

Mersis No : 0859043141800058

Telefon : + 90 462 325 09 67

Faks : + 90 462 325 94 03

KEP Adresi : [email protected]

2. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

TS CLUB olarak gerektiği hallerde KVKK`ya uygun şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize, üyelerimize, ziyaretçilerimize (Şirketimize ait internet siteleri, mobil siteler, sosyal medya hesapları dahil olacak şekilde elektronik ortamdaki tüm platformlarımızı ziyaret eden/etmiş olan gerçek kişiler), iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza (tedarikçi, alt yüklenici, taşeron gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarına) ait kişisel verileri toplamaktayız.

TS CLUB olarak gerektiği durumlarda KVKK`ya uygun olarak işlenmek üzere ilgili veri sahibi kişilere ilişkin aşağıdaki kişisel verileri ve bu verileri içeren her türlü bilgi ve belgeyi toplayabiliriz:

-Kimlik verileri: Adı-soyadı, TC Kimlik numarası, pasaport numarası, cinsiyeti gibi kişinin kimliğine ilişkin veriler

-İletişim verileri: Telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan veriler

-Finansal veriler: Ödeme bilgisi, banka hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi ilgili kişi ile kurmuş olduğumuz hukuki ilişkiye göre toplanabilen veriler

-Görsel-İşitsel veriler: Fotoğraf, ses kaydı gibi kişisel veriler

-Müşterl işlem verileri: Müşteri harcama bilgisi, alışveriş/sepet bilgisi, müşteri tercih, talimat ve talepleri gibi müşterinin gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin veriler

-Risk Yönetimi Bilgileri: Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi amacıyla işlenebilen veriler

-İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi, şifre ve parola işlemleri gibi işlem güvenliğine ilişkin veriler

-Pazarlama verileri: Pazarlama amacıyla kullanılmak üzere işlenen veriler, hedefleme bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan veriler

-Hukuki İşlem Bilgileri: Adli makamlar ile olan dosya, dava ve yazışmalarda işlenebilen kişisel veriler ve gerektiği durumlarda iş bağlantılarından toplanabilen özlük bilgileri ve mesleki deneyim gibi verilerdir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz / İşliyoruz?

Kişisel verilerinizi,

§ Şirketimize ait Internet ve mobil sitelerimiz, çeşitli sosyal medya mecralarında işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,

§ Satış, pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (`SMS`) veya multimedya mesajları (`MMS`), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

§ İletişim ve destek faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (`SMS`) veya multimedya mesajları (`MMS`), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

§ Çağrı merkezi hizmetimiz aracılığıyla alınan kayıtlar ile;

§ TS CLUB tarafından gerçekleştirilen organizasyonlarda/etkinliklerde faydalandığınız basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri aracılığı ile,

§ Yürüttüğümüz iş faaliyetleri kapsamında şahsınızla veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvurular aracılığıyla,

§ Yaptığımız iş görüşmeleri ve etkinlikler kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeleraracılığıyla,

§ TS CLUB`ın iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla;

sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

§Açık rızanızın bulunması,

§Türkiye Cumhuriyeti`nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,

§Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

§Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

§Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

§Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

§Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

§Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla işlemekteyiz?

Topladığımız kişisel verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

(1)TS CLUB tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin temini, üretimi, satış ve teslimat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bunlardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma ve değerlendirmelerin yapılması, satış sonrası destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi;

(2)TS CLUB tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak iş süreçlerinin yürütülmesi;

(3)Tüketici mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekleştirilmesi ile tüketici başvurularının cevaplanması;

(4)Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, sponsorluk, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

(5)Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi;

(6)Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi;

(7)Müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;

(8)İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, ilgili kişi memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması;

(9)İş bağlantıları, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;

(10)TS CLUB ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere yönelik idari operasyonların planlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.);

(11)İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;

(12)Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;

(13)Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;

(14)Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e -fatura yönetimi;

(15)Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;

(16)TS CLUB faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, istatistiki çalışma ve benzeri incelemelerin yapılması ve/veya

(17)Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

5. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla KVKK hükümlerine uygun olmak üzere TS CLUB`ın ilişkili şirketleri/kuruluşlarına* aktarabiliriz.

Ayrıca kişisel verilerinizi, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda TS CLUB` ın yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iş ortaklarına, iş bağlantılarına, tedarikçilerine, sponsorlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarına, yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, ödeme sistemleri, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarına, banka ve finans kuruluşlarına, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.

*TS CLUB ve ilişkili şirketleri/kuruluşları aşağıda listelenmiştir.

 

-Trabzonspor Kulübü Derneği

oTrabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.

oTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.

oTrabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş.

o1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.

oTrabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Tic. A.Ş.

oBordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

 

TS CLUB olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

 

 

6.Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamında Sayılan Hakları ile Başvuru Usul ve Esasları

 

i.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

TS CLUB bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

(1)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2)Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,

(3)Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4)Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,

(5)İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6)Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7)Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(8)İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

ii.Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.

TS CLUB olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığını belirlemek ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, arama, vb) isteyebiliriz. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

TS CLUB`a yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, TS CLUB olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

iii.Şikâyet

TS CLUB`a yöneltmiş olduğunuz taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu`na şikâyette bulunabilirsiniz.

Trabzonspor Ticari Ürünler ve Tur. İşl. Tic. A.Ş. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında veri bankasında topladığımız birtakım verilerinize, belirli aralıklarla sms, e posta veya sesli arama şeklinde gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız. 

 

GERİ
ANASAYFA

Ne arıyorsunuz ?

ŞAMPİYONLUK KOLEKSİYONU

YENİ ÜRÜNLER

MACRON A TAKIM ÜRÜNLERİ

ERKEK GİYİM

KADIN GİYİM

BEBEK & ÇOCUK

EV YAŞAM & AKSESUAR

Ülke, Dil ve Para Birimi
TR TR